Huisartsenpost Westland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Rechten van de patiënt

Het medisch dossier
De huisartsenpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de huisartsenpost verzorgt de huisartsenpost een waarneembericht ten behoeve van uw medisch dossier bij uw huisarts. Dit waarneembericht heeft als doel een goede overdracht naar uw eigen huisarts te verzorgen. De Centrale Huisartsenpost Westland maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van het electronisch medisch dossier. Basisgegevens als naam, adres, telefoon, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd evenals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle contacten met de huisartsenpost worden hierin geregistreerd. Het waarneembericht van uw contact met de huisartsenpost wordt de volgende ochtend in principe automatisch aan uw eigen huisarts verzonden.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Zo moet bijvoorbeeld bij een overlijden de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Landelijk schakelpunt (LSP)
Vanwege de nauwe samenwerking hebben de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord, Westland en Delft per 1-9-2016 een gezamenlijke aansluiting op het LSP. Zij kunnen uw medische gegevens opvragen, op het moment dat het nodig is. U moet hiervoor zelf wel toestemming hebben geven. Via deze link of via uw huisarts ziet u hoe dat moet.

Mocht u willen weten wie uw gegevens opgevraagd heeft dan kunt u dat bij de huisartsenpost informeren waarbij uw huisarts is aangesloten.

Rechten van de patiënt
Als u een beroep doet op één van uw rechten, dan wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (1). Van een dergelijk verzoek wordt een korte aantekening in het dossier gemaakt (2).

Recht op inzage en afschrift
U heeft er recht op uw eigen gegevens in te zien en u kunt uw eigen huisarts om een afschrift vragen. De huisarts moet hieraan binnen vier weken voldoen, tenzij inzage of afschrift van bepaalde gegevens in strijd zijn met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag de huisarts een vergoeding vragen. Recht op aanvulling Als u van mening bent dat bepaalde gegevens in het dossier onjuist zijn, kunt u de huisartsenpost vragen de gegevens te corrigeren. U kunt ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt – indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens – de huisartsenpost verzoeken bepaalde gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging
U kunt de huisartsenpost vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden worden uitgevoerd, tenzij het bewaren van gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Plichten van de huisartsenpost

Meldingsplicht
De huisartsenpost meldt de gegevensbestanden bij de toezichthouder op de privacybescherming, het College Bescherming Persoonsgegevens. Naast de naam van de verantwoordelijke en de contactpersoon worden de eventuele bewerkers, de doelen van de gegevensbestanden en de categorieën van de ontvangers van de gegevens gemeld.

Beveiliging
De huisartsenpost neemt beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik. Naast het cameratoezicht bij de entree en de wachtkamer zijn er specifieke beveiligingsmaatregelen voor de patiëntendossiers genomen. De gegevens worden zo bewaard dat onbevoegde personen geen toegang kunnen krijgen. Dit geldt zowel voor de patiëntendossiers als voor de telefonische gespreksverslagen. Ook kent de huisartsenpost een contractuele geheimhoudingsplicht voor medewerkers. Deze geheimhoudingsplicht kent enkele wettelijke uitzonderingen.

Bewaartermijnen
De huisartsenpost hanteert de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat uw digitale patiëntengegevens in principe tien jaar na afsluiting van het consult bewaard worden. Afwijking hierop is mogelijk als :goed hulpverlenerschap” langere bewaring vereist. Dit doet zich met name voor in situaties van langlopende en terugkerende handelingen. De bewaartermijn voor telefoongesprekken is twee jaar.

Naaldwijk, april 2012

[1] Legitimeren is alleen mogelijk met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
[2] Het document en documentnummer wordt geregistreerd.
Folder bescherming persoonlijke gegevens

U kunt hier een informatiefolder [122 KB] downloaden die betrekking heeft op de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Landelijk schakelpunt (LSP)

Patiënten kunnen persoonlijk of via een toestemmingsformulier toestemming geven om hun medische gegevens te delen met andere zorgverleners via het LSP. Indien de huisarts zich heeft aangemeld bij de dienst opt-in van VECOZO, kan dat ook online op www.volgjezorg.nl/toestemming.

Als een patiënt online toestemming heeft gegeven, krijgt de huisarts daarvan een melding via het VECOZO-portaal.

Als een gegeven toestemming na een jaar niet is verwerkt, wordt deze verwijderd uit het VECOZO-portaal. De patiënt krijgt hiervan een e-mail. Daarin staat dat de huisarts zijn toestemming niet heeft verwerkt en dat de patient opnieuw toestemming moet geven om zijn medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.

Vanwege de nauwe samenwerking hebben de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord, Westland en Delft per 1-9-2016 een gezamenlijke aansluiting op het LSP. Zij kunnen uw medische gegevens opvragen, op het moment dat het nodig is. U moet hiervoor zelf wel toestemming hebben geven. Via deze link of via uw huisarts ziet u hoe dat moet.

Mocht u willen weten wie uw gegevens opgevraagd heeft dan kunt u dat bij de huisartsenpost informeren waarbij uw huisarts is aangesloten.

Animatie: Hoe werkt het LSP op de huisartsenpost?

Een groot aantal zorgverleners maken gebruik van het LSP. En veel patiënten geven hun toestemming voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het LSP. Maar hoe werkt dat als een patiënt bij een zorgverlener komt? Om dat te laten zien maakt VZVZ een serie animatiefilmpjes. De eerste animatie uit de serie heet ‘Het LSP op de huisartsenpost’.

Dit filmpje vertelt in anderhalve minuut het verhaal van Daan, die hevige oorpijn en hoge koorts heeft. Daan komt op zaterdagavond op de huisartsenpost. De waarnemend huisarts constateert dat hij een oorontsteking heeft. Omdat Daan toestemming heeft gegeven aan zijn huisarts en apotheken voor de uitwisseling van zijn medische gegevens via het LSP, kan de arts zijn medische gegevens inzien. Zij vraagt Daans medische gegevens op via het LSP en ziet dat hij allergisch is voor bepaalde medicijnen. Dit was Daan vanwege de hevige pijn vergeten te zeggen. De arts besluit daarom een ander medicijn voor te schrijven. Aan de hand van dit scenario legt de animatie de werking van het LSP uit.