Huisartsenpost Westland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy

AVG

Op de verwerking van persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Volgens deze wet zijn wij verplicht met u een verwerkersovereenkomst af te sluiten, omdat wij u inschakelen om persoonsgegevens voor ons te verwerken. Meer informatie over het hoe en waarom van een verwerkersovereenkomst kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.

Privacyverklaring

  1. Algemeen
    Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, apotheken en andere hulpverleners. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. Beelden (beeldbellen) die we ontvangen verwijderen we binnen 24 uur. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na drie weken verwijderd. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, apotheken en andere hulpverleners. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Uw rechten
    U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.
  3. Klachten
    Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Haar naam en emailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
T.a.v. mw. L. van Haren
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
laura.vanharen@huisartsenpostwestland.nl

Cookieverklaring