U bevindt zich hier: Nieuws
Terug naar: Startpagina
Verder naar: HAP Westland in de pers Archief
Algemeen:

Nieuws

Op deze pagina vind u de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de huisartsen post.

Tel eerst tot 3 voordat je de HAP belt.


De Volkskrant een algemeen stuk over huisartsenposten (11-7-2018)

Huisartsen fietsen voor Daniel den Hoed

26 en 27 mei steunde de HAP Westland wederom een team dat mee fietst met de ride van het Westland, een strijd tegen de ziekte kanker.

24 uur lang hebben de huisartsen elke 4 uur een uur lang door het Westland rijden.

Het team bestond uit huisartsen M. Plasmans, T. Kleijn, V. Kip, B. Verweij, L. Redel en chauffeur J. Hogendijk. Directeur M van Lier is reserve rijder.

Op zondag 27 mei kwam het hele peloton aan op JO Ranch in Naaldwijk aan een kort rondje van 2 km. L
Meer informatie op: http://www.dewestlandseride.nl/informatie

Netwerk Acute Zorg West tekent convenant27 maart 2018

De ruim twintig partners van Netwerk Acute Zorg West (NAZW) hebben op maandag 26 maart een convenant getekend met afspraken over de vernieuwde netwerkstructuur. Het convenant bekrachtigt de regionale samenwerking in het bieden van acute zorg die goed op elkaar is afgestemd, zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste tijdstip en de juiste plek ontvangt. Het convenant is gericht op een slagvaardige uitvoering van de wettelijke taken. Tevens is onder meer de regionale zorgaanpak van de huidige griepepidemie besproken.
Het NAZW bestaat uit ruim 20 ketenpartners: de meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD's en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties uit de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden.

ROAZ

De bestuurders van deze zorgorganisaties komen 3 x per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Hierin maken zij afspraken over het zo optimaal mogelijk organiseren van de acute zorg in regio West. Naast het Bestuurlijk ROAZ is er nu ook een Tactisch ROAZ, waar de managers van het tweede echelon aan deelnemen. In dit tactisch overleg maken de managers de benodigde stappen concreet om de acute zorgketen in de regio nog beter op elkaar af te stemmen. Deze vernieuwing in de netwerkstructuur is doorgevoerd om concrete stappen te kunnen zetten in de afstemming binnen de acute zorg.
Het ROAZ heeft formele taken die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegewezen. Zo stemmen de aanbieders van de acute zorg de activiteiten op elkaar af en brengen zij het aanbod van acute zorg in de regio in kaart. Tevens dient het ROAZ zicht te krijgen in witte vlekken in het zorgaanbod en de bereikbaarheid hiervan en deze op te lossen. Het ROAZ richt zich onder andere op de coördinatie en afspraken rondom traumazorg zodat 24/7 topreferente, multidisciplinaire zorg voor complexe traumapatiënten verleend kan worden. Naast het realiseren van de juiste acute zorg op de juiste plek heeft het ROAZ ook de taak toegewezen gekregen om geneeskundige hulpverlening bij een ramp en crises voor te bereiden in de keten.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op het ROAZ. Zo is het thema antibioticaresistentie bij het netwerk ondergebracht, zodat dezelfde betrokken ketenpartners regionale afspraken kunnen maken over de aanpak van antibioticaresistentie.

Zorgaanpak griepepidemie

Door gezamenlijk in de regio de schouders eronder te zetten, streeft het NAZW er naar om patiënten de zorg te blijven bieden die ze gewend zijn, ook tijdens drukke periodes. De langdurige griepepidemie is een van de actuele onderwerpen die partners in de hele keten de afgelopen periode hebben beziggehouden. Het NAZW bracht eerder in maart de zorgaanpak van de langdurige griepepidemie in kaart. Tijdens de griepperiode is dagelijks de capaciteit en zorgcontinuïteit geïnventariseerd om indien nodig concrete vervolgacties te kunnen bepalen. Tot nu toe slaagt regio West erin om patiënten de gevraagde acute zorg te blijven bieden. De griepepidemie lijkt inmiddels op zijn retour.

De voorzitter van het NAZW, LUMC-bestuursvoorzitter Willy Spaan, wil iedereen in de regionale acute zorg bedanken voor de extra inzet die is geleverd om patiënten de juiste zorg te kunnen blijven geven. Gisteren heeft het Bestuurlijk ROAZ het verloop van de ondernomen acties besproken en gekeken naar een goede regionale voorbereiding op griepepidemieën in de toekomst

Klant ervaringsonderzoek.

De Huisartsenpost Westland heeft in 2017 en eerder in 2014 een klantervaringsonderzoek gehouden onder de mensen die de post hebben bezocht, een visite hebben gekregen of een telefonisch consult.

Het eindresultaat van het onderzoek in beide jaren is goed. Huisartsen en triageassistenten krijgen van de bezoekers gemiddeld een 8.1 als cijfer. Dat is net boven het landelijk gemiddelde.
Het gehele rapport van 2017 is hier [769 KB] te vinden en van 2014 vindt u in deze link. [258 KB]

Het patiëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-index Huisartsenposten. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De CQ-index is uitgegroeid tot de landelijke standaard voor het meten van patiëntervaringen in de zorgsector. De ontwikkeling van vragenlijsten volgens de systematiek van de CQ-index wordt gecoördineerd door het Centrum Klantervaring Zorg. Meer informatie vindt u op www.centrumklantervaringzorg.nl.

De CQ-index huisartsenposten is door het Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg (onderdeel van IQ healthcare) opgesteld met behulp van bestaande vragenlijsten op het gebied van huisartsenzorg (binnen en buiten kantooruren). Kenmerkend voor de CQ-index is dat er niet gevraagd wordt naar een oordeel van de patiënt over de ontvangen zorg, maar naar de daadwerkelijke ervaring met de ontvangen zorg. Het onderzoek geeft een weergave van de ervaringen van patiënten met de zorg op een huisartsenpost en geeft aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Ook worden de resultaten van de onderzochte huisartsenpost vergeleken met de andere onderzochte huisartsenposten in Nederland (benchmark).

Jaarberocht 2016

Het jaarbericht van de huisartsenpost Westland 2016 vind u hier. [465 KB]

Thuisarts

Huisartsen hebben een nieuwe website gemaakt voor u.

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: bij vragen en klachten thuis; voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Nieuw logo huisartsenposten.

Patiënten die ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend hulp zoeken is het niet altijd duidelijk of ze bij de Spoedeisende Hulp of de huisartsenpost zijn. Om helderheid te scheppen heeft InEen een logo en huisstijl voor huisartsenposten laten ontwikkelen.

lees hier meer over dit item

Kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed.

Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.

In de Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Huisarts M. Rosenveldt uit Kwintsheul is een huisarts met als aandachtsgebied kindermishandeling. Zij kwam op het RTL4 nieuws.
De uitzending kunt u hier zien.

Suske en wiske en tante biotica

Minister Schippers overhandigde in september een strip aan een Baarnse huisarts: Suske & Wiske en Tante Biotica. De strip is bedoeld voor patiënten en geeft informatie over antibioticaresistentie, een belangrijke prioriteit van het kabinet die het onderwerp volgend jaar ook prominent op de EU-agenda zal plaatsen (Nederland is dan voorzitter van de EU).

u kunt de strip hier [7.400 KB] downloaden en lezen.

HKZ cerificaat behaald

De Huisartsenpost Westland heeft dit jaar wederom het HKZ certificaat [2.285 KB] gekregen voor de komende 3 jaar.

Hiermee bewijst de organisatie te voldoen aan de eisen die gesteld worden door HKZ. een resultaat om trots op te zijn.
Het nieuwe certificaat is een verlenging en gelding tot 24 september 2018. Elk jaar wordt de organisatie getoetst.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht. Initiatiefnemers waren de brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De drie partijen besloten hiertoe tijdens de Leidschendamconferentie van 1990. Daar stelden ze gezamenlijk de noodzaak vast van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg.
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.
Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Opdat kwaliteit in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. HKZ ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen voor. Er zijn normenstelsels (certificatieschema's) ontwikkeld voor diverse sectoren in zorg en welzijn.

De zorg veranderd mee.

De overheid heeft verschillende filmpjes gemaakt over de nieuwe zorg in 2015.

Op deze website vind u alle informatie.